Az Alapítvány gazdálkodásának főbb adatai

A Szent Kereszt Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratában megfogalmazott célja az, hogy „személyes gondozást nyújtson időskorúak és mozgássérültek részére. Az Alapítvány olyan gondozási központot hoz létre illetve fenntartóként üzemeltet, amely országosan biztosítja időskorúak és mozgássérültek elhelyezését, illetve személyes gondozásuk ellátását. Ezen (szociális) közhasznú tevékenysége során az Alapítvány olyan közfeladatokat lát el, amelyekről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia."

2013. április 8-án a Fővárosi Törvényszék 11.Pk. 60.397/2002/8. számú végzésével Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv. vagy Civil törvény) alapján a kiemelkedően közhasznú jogállást megszüntette, és az Alapítványt közhasznú szervezetté nyilvánította.

A Civil törvény 2. § 10. pontja szerint a „gazdálkodó tevékenység azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek."

A Civil törvény 2. § 11. pontja szerint „gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, ide nem értve az adomány (ajándék) elfogadását, továbbá a bevétellel járó, létesítő okiratban meghatározott cél szerinti, valamint a közhasznú tevékenységet."

Az Alapítvány nonprofit civil szervezet, és az alapító okiratában meghatározott célkitűzése szerinti tevékenysége során végez gazdálkodó tevékenységet. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez. Az Alapítvány a cél szerinti gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratban megfogalmazott közcélú tevékenységre fordítja.

2012. január 1-től az Alapítvány a Számviteli Törvény egyes egyéb szervezetekről szóló rendelkezései, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. Törvény rendelkezései, valamint A számviteli tv szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) kormányrendeletben foglaltak szerint teljesíti beszámoló-készítési kötelezettségét.

Az Alapítvány az Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági mellékletet a 350/2011. kormány rendelet 1. mellékletének megfelelően, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon készítette el, és benyújtotta a Törvényszékre. A közhasznúsági melléklet összhangban áll a számviteli beszámoló adataival.

Írjon nekünk